Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

Wznowa glejaka – zastosowanie radioterapii stereotaktycznej

Omówienie wyników zaprezentowanych podczas konferencji „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia” (Poznań, 14-16.11.2013) dotyczących badania: ZASTOSOWANIE RADIOTERAPII STEREOTAKTYCZNEJ W LECZENIU WZNÓW GLEJAKÓW ZŁOŚLIWYCH MÓZGU U PACJENTÓW PO RADIOTERAPII OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

autorzy: Agnieszka Lewandowska, Krystyna Adamska, Dorota Jezierska, Anna Kołodziej-Dybaś, Włodzimierz Liebert (oddział Radioterapii III WCO w Poznaniu / Klinika neurochirurgii SPSK nr 1 w Poznaniu)

CEL: Ocena toksyczności i skuteczności leczenia chorych z rozpoznaną wznową glejaków złośliwych ośrodkowego układu nerwowego z użyciem radioterapii stereotaktycznej, po wcześniejszym napromienianiu mózgu.

WZNOWA GLEJAKA – MATERIAŁ I METODY BADANIA: W latach 2005- 2012 zostało poddanych radioterapii stereotaktycznej wewnątrzczaszkowej 48 pacjentów z rozpoznaną wznową glejaka. Wznowę rozpoznano na podstawie kontrolnych badań rezonansu magnetycznego po pierwotnym napromienianiu mózgu. Średni czas obserwacji po napromienianiu stereotaktycznym wynosił 7 miesięcy. Oceniono całkowity czas przeżycia pacjentów od momentu pierwszej operacji oraz czas przeżycia po radiochirurgii w zależności od rozpoznania histopatologicznego.

CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW: 27 kobiet i 27 mężyczn, w tym 37 chorych z glejakiem wielopostaciowym GBM, i 11 chorych z AA (gwiaździak anaplastyczny), mediana wieku 54 lata, 24 pacjentów otrzymało RT 60 Gy, 15 osób dawkę 15 GY, 9 pacjentów inne schematy RT, dawka SRS – mediana 14 Gy (min 6 Gy, max 20 Gy).

WZNOWA GLEJAKA – WYNIKI BADANIA :

Mediana czasu całkowitego przeżycia od momentu rozpoznania dla pacjentów z GBM wynosiła 19 miesięcy, dla chorych z Astrocytomą anaplastyczną wynosiła 36 miesięcy. Dwanaście miesięcy od rozpoznania przeżyło 75% chorych na GBM i 90% pacjentów z gwiaździakiem anaplastycznym. Dwa lata przeżyło odpowiednio 30% i 60% chorych. Mediana przeżycia od czasu radiochirurgii wynosiła dla obu grup chorych 9,2 miesiąca. Dwanaście miesięcy od momentu SRS przeżyło 19% chorych z glejakiem wielopostaciowym (IV stopień wg WHO) oraz 35% z glejakiem III stopnia wg WHO. Mediana czasu wolnego od progresji wynosiła 5 miesięcy.

WNIOSKI: Wstępne wyniki pozwalają sądzić, że radioterapia stereotaktyczna jest metodą skuteczną w przedłużaniu życia pacjentów z glejakiem złośliwym OUN. Warto podkreślić znikomą toksyczność i dobrą tolerancję przez pacjenta tego typu leczenia

 

Glejak wielopostaciowy (Glioblastoma Multiforme)

Glejak wielopostaciowy (Glioblastoma Multiforme) – wznowa glejaka

 

GLEJAK WIELOPOSTACIOWY – CHEMIOTERAPIA

 

AVASTIN (BEWACYZUMAB) W LECZENIU GLEJAKA IV

 

SPEKTROSKOPIA MRS – JAK ODRÓŻNIĆ WZNOWĘ OD MARTWICY

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW