Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.glejak.com (zwanego dalej Serwisem). Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.
 2. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień. Użytkowanie serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki i ostrzeżenia opisane w tym regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregoś z punktów regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach serwisu godzą uczucia, bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić stronę.
 3. Właścicielem Serwisu jest StartUp zwrotnikraka.pl prowadzony przez Jarosława Goślińskiego w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana w dalej „Administratorem”.
 4. Serwis www.glejak.com jest serwisem informacyjnym mającym dostarczać wiedzy osobom chorym, ich bliskim oraz wszystkim innym zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką onkologiczną.
 5. Do przeglądania treści zawartych w serwisie nie jest wymagana rejestracja.
 6. Użytkownikami serwisu glejak.com mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.glejak.com za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści.
 7. W celu korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 8. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.
 9. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 10. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:   a)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede   wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodęSerwisu, Użytkowników i innych Osób.
 11. Użytkownik poprzez umieszczenie w Serwisie www.glejak.com informacji własnych lub Osób Trzecich udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Informacji.
 12. Redakcja serwisu www.glejak.com zwraca szczególną uwagę, aby artykuły, doniesienia oraz informacje zamieszczane na naszej stronie były prawdziwe i poprawne. Należy pamiętać, że wiadomości te służą celom edukacyjnym oraz ewentualnie reklamowym.
 13. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii czy formy leczenia, lub też produktów leczniczych, należą zawsze do lekarza. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w serwisie, użytkownik powinien zaciągnąć opinii specjalisty – lekarza.
 14. Treści prezentowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny.  Dokładamy wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednak nie zastąpią one wizyty u lekarza. Informacje zawarte w serwisie nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku problemów zdrowotnych i jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w artykułach oraz postach.
 15. Wszelkie przenoszenie, kopiowanie i publikowanie w części lub całości treści i własności serwisu poza serwisem, bez pisemnej zgody autorów i właścicieli serwisu www.glejak.com jest surowo zabronione.
 16. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie jakości świadczonych usług przez Administratora w ramach Serwisu www.glejak.com
 17. Reklamacje powinny być przesyłane na adres kontakt@glejak.com
 18. Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika celem uzupełnienia podanych przez niego informacji jeżeli okażą się one niepełne i uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
 19. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Administratora. Decyzja Administratora dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób komunikacji.
 20. Administrator  zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją.  W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.glejak.com z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego Użytkowników.
 21. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 22. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje  Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.glejak.com Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 23. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 24. Wszelkie pytania należy kierować na adres kontakt@glejak.com

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Serwis www.glejak.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po ewentualnym zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

SPIS ARTYKUŁÓW